Rádio7

Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích

1. Petrův 1,4

TWR-CZ
 
Víc než jen slova nebo tóny písní.
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7
 • Radio 7

Právě vysíláme:

Za horizontom
(vysílá slovenská redakce)

Myšlenka na den

 

Vysílá
slovenská redakce

wma_smallwma128|64|32 |  mp3logomp3 128|32 aacplusaac+128|32 oggogg 128|24
youtube facebook flag_czflag_enflag_geflag_ruflag_fr
N0wlNDA4WCU1Q2haOSU4MCU3RnRZSSU3RUZUbSUyQyU3RnRDWUdR
 

Hledat


Ekonomická bilance

Ekonomická bilance

 

Kontakty

radio7@radio7.cz

+420 544 233 771

P.O.Box 96
656 96
Brno

facebook

youtube_icon_small

Další kontakty

Slovenská redakce Rádia 7:

TWR-SK

  

Mobilní platformy

mobile-logos

 

Anketa

busyNačítání ankety...

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 667 
Hlavní strana Evangelium Nový život
Nový život PDF Tisk Email

Pátý a všechny další kroky:

 

Jak si můžeš být jistý, že Ježíš je ve tvém životě?

Byl jsi upřímný, když jsi Ježíše zval do svého života? Ježíš slíbil, jak je psáno ve Zjevení Janově, 3. kapitole, že k tobě vejde. Věříš mu, že to udělal? Můžeš si být jistý, že Bůh odpověděl na Tvou modlitbu. On je spolehlivý.

 

V Bibli je všem, kdo přijmou Pána Ježíše, zaslíben věčný život:

"A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život." (1. list Janův, 5. kapitola)

 

Často Bohu děkuj za to, že Kristus vstoupil do tvého života a že tě nikdy neopustí ("Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'" - List Židům, 13. kapitola). Na základě jeho zaslíbení si můžeš být jistý, že Ježíš v tobě žije a že s ním máš už teď věčný život. On nikdy nelže.

 

Co se stalo, když jsi přijal Ježíše?

V okamžiku, kdy jsi vírou přijal Ježíše do svého života, stalo se mimo jiné toto:

 

Ježíš vstoupil do tvého života:

Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu" (Zjevení Janovo, 3. kapitola)

 

Bůh ti odpustil hříchy:

"V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů." (List Koloským, 1. kapitola)

 

Stal ses Božím dítětem:

"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." (Janovo evangelium, 1. kapitola)

 

Dostal jsi věčný život:

"Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života." (Janovo evangelium, 5. kapitola)

 

Začal jsi žít životem, který ti Bůh připravil a pro který tě stvořil:

"Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti." (Janovo evangelium, 10. kapitola)

"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!" (2. list Korintským, 5. kapitola)

"Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás." (1. list Tesalonickým, 5. kapitola)

 

Přijetí Ježíše Krista je nejvýznamnější a zároveň nejradostnější událostí ve tvém životě.


Jak může křesťan růst ve víře?

"Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista." (2. list Petrův, 3. kapitola)

Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši.

 

V růstu ti pomohou:

Modlitba - mluv denně s Bohem. ("Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám." - Janovo evangelium, 15. kapitola)

Boží slovo - čti denně Bibli. Začni třeba Lukášovým evangeliem. ("Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje apoštol Pavel." - Skutky apoštolů, 17. kapitola)

Poslušnost - Poslouchej Boha v každém okamžiku svého života. ("Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat." - Janovo evangelium, 14. kapitola)

Svědectví - vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy. ("Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky." - Janovo evangelium, 15. kapitola)

Důvěra - důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života. ("Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží." - 1. list Petrův, 5. kapitola)

 

Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý. Umožni mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě a svědectví.

 

Důležitost společenství křesťanů:

"Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův." (List Židům, 10. kapitola) V tomto textu jsme napomínáni, abychom neopouštěli společenství křesťanů. Více polínek pohromadě hoří jasným plamenem. Odložíme-li však jedno stranou, rychle uhasíná a chladne. Podobně je tomu i s křesťany. Pokud ještě nejsi členem skupiny křesťanů, kteří se zabývají studiem Bible, zapoj se do některé. Navštěvuj také některou z církví, které vyznávají Krista a učí jeho slovu - Bibli.

 

 

Mluv s dalšími lidmi o Pánu Ježíši.

 

 

  Zpět
Přečteno:: 23738
Pridat.eu Facebook! Twitter! Google! CZIN.eu
 
© 2017 Trans World Radio